SİLAHLAR

MAKİNALI

M468
M468

M468

Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
703
Atış Hızı:
730
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
36
Hasar:
36
Hasar:
36
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
90
Şarjör Kapasitesi:
28
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Şarjör Kapasitesi:
31
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

M468

M468
AK-47
AK-47

AK-47

Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
660
Atış Hızı:
726
Atış Hızı:
726
Atış Hızı:
726
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
35
Hasar:
35
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
90
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

AK-47

AK-47
FN FAL
FN FAL

FN FAL

Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
640
Atış Hızı:
704
Atış Hızı:
729
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
36
Hasar:
36
Tepme:
9
Tepme:
9
Tepme:
9
Tepme:
9
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
88
Hareket Hızı:
88
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

FN FAL

FN FAL
Famas
Famas

Famas

Doldurma Süresi:
44
Doldurma Süresi:
44
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
35
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
700
Atış Hızı:
770
Atış Hızı:
770
Atış Hızı:
770
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
34
Hasar:
34
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
+ 0

Famas

Famas
ARX 160
ARX 160

ARX 160

Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
33
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
32
Hasar:
34
Hasar:
34
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Etkili Menzil:
56
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
Sapma:
18
+ 0

ARX 160

ARX 160
M6 LWRC
M6 LWRC

M6 LWRC

Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
630
Atış Hızı:
630
Atış Hızı:
630
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
36
Hasar:
36
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
85
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

M6 LWRC

M6 LWRC
TAR21
TAR21

TAR21

Doldurma Süresi:
41
Doldurma Süresi:
41
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
39
Doldurma Süresi:
35
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
35
Hasar:
35
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

TAR21

TAR21
AUG A3
AUG A3

AUG A3

Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
670
Atış Hızı:
737
Atış Hızı:
737
Atış Hızı:
737
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
37
Hasar:
37
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
5
Tepme:
5
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Etkili Menzil:
63
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
81
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
92
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

AUG A3

AUG A3
Fateh
Fateh

Fateh

Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
685
Atış Hızı:
712
Atış Hızı:
712
Atış Hızı:
712
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
35
Hasar:
35
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
5
Tepme:
5
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Etkili Menzil:
57
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
83
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
87
Hareket Hızı:
91
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

Fateh

Fateh

NİŞANCI

AWP
AWP

AWP

Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
50
Atış Hızı:
55
Atış Hızı:
55
Hasar:
125
Hasar:
125
Hasar:
125
Hasar:
131
Hasar:
131
Hasar:
131
Hasar:
140
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

AWP

AWP
L115A3
L115A3

L115A3

Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
45
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Doldurma Süresi:
43
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Hasar:
120
Hasar:
120
Hasar:
120
Hasar:
126
Hasar:
126
Hasar:
132
Hasar:
132
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
18
Tepme:
18
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
74
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

L115A3

L115A3
BORA 12
BORA 12

BORA 12

Doldurma Süresi:
64
Doldurma Süresi:
64
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
52
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
44
Atış Hızı:
44
Hasar:
105
Hasar:
105
Hasar:
105
Hasar:
115
Hasar:
115
Hasar:
120
Hasar:
129
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
84
Hareket Hızı:
92
Hareket Hızı:
92
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

BORA 12

BORA 12
Cheytac M200
Cheytac M200

Cheytac M200

Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Doldurma Süresi:
54
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Atış Hızı:
70
Hasar:
140
Hasar:
140
Hasar:
140
Hasar:
147
Hasar:
147
Hasar:
154
Hasar:
154
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
19
Tepme:
19
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
70
Hareket Hızı:
70
Hareket Hızı:
76
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

Cheytac M200

Cheytac M200
MPT-76S
MPT-76S

MPT-76S

Doldurma Süresi:
42
Doldurma Süresi:
42
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
225
Atış Hızı:
247
Atış Hızı:
247
Atış Hızı:
247
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
90
Hasar:
99
Hasar:
99
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
88
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Şarjör Kapasitesi:
16
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

MPT-76S

MPT-76S
DSR1
DSR1

DSR1

Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
57
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
51
Doldurma Süresi:
45
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
66
Atış Hızı:
66
Hasar:
135
Hasar:
135
Hasar:
135
Hasar:
141
Hasar:
141
Hasar:
141
Hasar:
141
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
73
Hareket Hızı:
73
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
9
Şarjör Kapasitesi:
9
Şarjör Kapasitesi:
9
Şarjör Kapasitesi:
9
Şarjör Kapasitesi:
9
Şarjör Kapasitesi:
9
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

DSR1

DSR1
Kar98
Kar98

Kar98

Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Doldurma Süresi:
35
Atış Hızı:
55
Atış Hızı:
55
Atış Hızı:
55
Atış Hızı:
55
Atış Hızı:
55
Atış Hızı:
59
Atış Hızı:
59
Hasar:
150
Hasar:
150
Hasar:
150
Hasar:
157
Hasar:
157
Hasar:
165
Hasar:
165
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
73
Hareket Hızı:
73
Hareket Hızı:
73
Hareket Hızı:
73
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
79
Hareket Hızı:
82
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
5
Şarjör Kapasitesi:
5
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

Kar98

Kar98
Shaher
Shaher

Shaher

Doldurma Süresi:
71
Doldurma Süresi:
71
Doldurma Süresi:
67
Doldurma Süresi:
67
Doldurma Süresi:
67
Doldurma Süresi:
64
Doldurma Süresi:
64
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Hasar:
150
Hasar:
150
Hasar:
150
Hasar:
150
Hasar:
150
Hasar:
154
Hasar:
154
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Tepme:
21
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Etkili Menzil:
100
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
66
Hareket Hızı:
70
Hareket Hızı:
70
Hareket Hızı:
76
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
8
Şarjör Kapasitesi:
8
Şarjör Kapasitesi:
8
Şarjör Kapasitesi:
8
Şarjör Kapasitesi:
8
Şarjör Kapasitesi:
8
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
Sapma:
0
+ 0

Shaher

Shaher

HAFİF MAKİNELİ

UMP45
UMP45

UMP45

Doldurma Süresi:
42
Doldurma Süresi:
42
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
40
Doldurma Süresi:
37
Atış Hızı:
885
Atış Hızı:
885
Atış Hızı:
885
Atış Hızı:
885
Atış Hızı:
955
Atış Hızı:
955
Atış Hızı:
955
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
27
Hasar:
27
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
5
Tepme:
5
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Hareket Hızı:
89
Hareket Hızı:
89
Hareket Hızı:
89
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Şarjör Kapasitesi:
33
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

UMP45

UMP45
Kriss Vector
Kriss Vector

Kriss Vector

Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Atış Hızı:
890
Atış Hızı:
890
Atış Hızı:
890
Atış Hızı:
961
Atış Hızı:
961
Atış Hızı:
961
Atış Hızı:
1005
Hasar:
24
Hasar:
24
Hasar:
24
Hasar:
24
Hasar:
24
Hasar:
25
Hasar:
25
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
55
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Etkili Menzil:
59
Hareket Hızı:
88
Hareket Hızı:
88
Hareket Hızı:
88
Hareket Hızı:
88
Hareket Hızı:
88
Hareket Hızı:
97
Hareket Hızı:
97
Şarjör Kapasitesi:
30
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Şarjör Kapasitesi:
35
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

Kriss Vector

Kriss Vector
P90
P90

P90

Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
38
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Doldurma Süresi:
36
Atış Hızı:
875
Atış Hızı:
875
Atış Hızı:
875
Atış Hızı:
875
Atış Hızı:
918
Atış Hızı:
918
Atış Hızı:
918
Hasar:
26
Hasar:
26
Hasar:
26
Hasar:
26
Hasar:
26
Hasar:
28
Hasar:
28
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
6
Tepme:
5
Tepme:
5
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Etkili Menzil:
33
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
85
Hareket Hızı:
89
Hareket Hızı:
89
Hareket Hızı:
89
Hareket Hızı:
94
Şarjör Kapasitesi:
40
Şarjör Kapasitesi:
46
Şarjör Kapasitesi:
46
Şarjör Kapasitesi:
46
Şarjör Kapasitesi:
46
Şarjör Kapasitesi:
46
Şarjör Kapasitesi:
46
Sapma:
17
Sapma:
17
Sapma:
17
Sapma:
17
Sapma:
17
Sapma:
17
Sapma:
17
+ 0

P90

P90

POMPALI

Nova
Nova

Nova

Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Doldurma Süresi:
10
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
80
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Atış Hızı:
88
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Hasar:
144
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Etkili Menzil:
16
Hareket Hızı:
78
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
82
Hareket Hızı:
86
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
Sapma:
65
+ 0

Nova

Nova
UTS15
UTS15

UTS15

Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
12
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Doldurma Süresi:
11
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Atış Hızı:
82
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Hasar:
240
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Tepme:
62
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
76
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
80
Hareket Hızı:
84
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
15
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
Sapma:
72
+ 0

UTS15

UTS15

None

Glock 17
Glock 17

Glock 17

Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
27
Doldurma Süresi:
27
Doldurma Süresi:
27
Doldurma Süresi:
27
Doldurma Süresi:
27
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
378
Atış Hızı:
378
Atış Hızı:
378
Hasar:
23
Hasar:
23
Hasar:
23
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
16
Tepme:
16
Etkili Menzil:
24
Etkili Menzil:
24
Etkili Menzil:
24
Etkili Menzil:
24
Etkili Menzil:
24
Etkili Menzil:
24
Etkili Menzil:
24
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
100
Hareket Hızı:
105
Şarjör Kapasitesi:
18
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
+ 0

Glock 17

Glock 17
Desert Eagle
Desert Eagle

Desert Eagle

Doldurma Süresi:
31
Doldurma Süresi:
31
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Atış Hızı:
210
Atış Hızı:
210
Atış Hızı:
210
Atış Hızı:
210
Atış Hızı:
224
Atış Hızı:
224
Atış Hızı:
241
Hasar:
45
Hasar:
45
Hasar:
45
Hasar:
47
Hasar:
47
Hasar:
47
Hasar:
47
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
16
Tepme:
16
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
42
Etkili Menzil:
42
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
104
Hareket Hızı:
104
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
+ 0

Desert Eagle

Desert Eagle
Kırıkkale
Kırıkkale

Kırıkkale

Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Hasar:
23
Hasar:
23
Hasar:
23
Hasar:
23
Hasar:
23
Hasar:
23
Hasar:
23
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Tepme:
20
Etkili Menzil:
22
Etkili Menzil:
22
Etkili Menzil:
22
Etkili Menzil:
22
Etkili Menzil:
22
Etkili Menzil:
22
Etkili Menzil:
22
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Şarjör Kapasitesi:
7
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
+ 0

Kırıkkale

Kırıkkale
Magnum 357
Magnum 357

Magnum 357

Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Doldurma Süresi:
50
Atış Hızı:
190
Atış Hızı:
190
Atış Hızı:
190
Atış Hızı:
190
Atış Hızı:
190
Atış Hızı:
190
Atış Hızı:
190
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Tepme:
25
Tepme:
25
Tepme:
25
Tepme:
25
Tepme:
25
Tepme:
25
Tepme:
25
Etkili Menzil:
25
Etkili Menzil:
25
Etkili Menzil:
25
Etkili Menzil:
25
Etkili Menzil:
25
Etkili Menzil:
25
Etkili Menzil:
25
Hareket Hızı:
91
Hareket Hızı:
91
Hareket Hızı:
91
Hareket Hızı:
91
Hareket Hızı:
91
Hareket Hızı:
91
Hareket Hızı:
91
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
+ 0

Magnum 357

Magnum 357
Luger P08
Luger P08

Luger P08

Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
34
Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
30
Atış Hızı:
300
Atış Hızı:
300
Atış Hızı:
300
Atış Hızı:
300
Atış Hızı:
330
Atış Hızı:
330
Atış Hızı:
348
Hasar:
26
Hasar:
26
Hasar:
26
Hasar:
28
Hasar:
28
Hasar:
28
Hasar:
28
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
16
Tepme:
16
Etkili Menzil:
26
Etkili Menzil:
26
Etkili Menzil:
26
Etkili Menzil:
26
Etkili Menzil:
26
Etkili Menzil:
28
Etkili Menzil:
28
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
103
Hareket Hızı:
103
Şarjör Kapasitesi:
8
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
12
Şarjör Kapasitesi:
12
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
Sapma:
14
+ 0

Luger P08

Luger P08
Zigana
Zigana

Zigana

Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
32
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Doldurma Süresi:
29
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
350
Atış Hızı:
385
Atış Hızı:
385
Atış Hızı:
385
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
27
Hasar:
27
Hasar:
27
Hasar:
29
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
18
Tepme:
16
Tepme:
16
Etkili Menzil:
28
Etkili Menzil:
28
Etkili Menzil:
28
Etkili Menzil:
28
Etkili Menzil:
28
Etkili Menzil:
30
Etkili Menzil:
30
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
95
Hareket Hızı:
104
Hareket Hızı:
104
Şarjör Kapasitesi:
15
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
+ 0

Zigana

Zigana
Mateba
Mateba

Mateba

Doldurma Süresi:
65
Doldurma Süresi:
65
Doldurma Süresi:
59
Doldurma Süresi:
59
Doldurma Süresi:
59
Doldurma Süresi:
59
Doldurma Süresi:
59
Atış Hızı:
180
Atış Hızı:
189
Atış Hızı:
189
Atış Hızı:
189
Atış Hızı:
198
Atış Hızı:
198
Atış Hızı:
198
Hasar:
60
Hasar:
60
Hasar:
60
Hasar:
60
Hasar:
60
Hasar:
66
Hasar:
66
Tepme:
25
Tepme:
25
Tepme:
25
Tepme:
22
Tepme:
22
Tepme:
22
Tepme:
22
Etkili Menzil:
31
Etkili Menzil:
31
Etkili Menzil:
31
Etkili Menzil:
31
Etkili Menzil:
31
Etkili Menzil:
31
Etkili Menzil:
31
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
90
Hareket Hızı:
95
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Şarjör Kapasitesi:
6
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
Sapma:
12
+ 0

Mateba

Mateba
Glock 18
Glock 18

Glock 18

Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
30
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Doldurma Süresi:
28
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
650
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Atış Hızı:
715
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
25
Hasar:
27
Hasar:
27
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
8
Tepme:
7
Tepme:
7
Etkili Menzil:
40
Etkili Menzil:
40
Etkili Menzil:
40
Etkili Menzil:
40
Etkili Menzil:
40
Etkili Menzil:
40
Etkili Menzil:
40
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
102
Şarjör Kapasitesi:
17
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Şarjör Kapasitesi:
20
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
Sapma:
16
+ 0

Glock 18

Glock 18
M902
M902

M902

Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
432
Atış Hızı:
432
Atış Hızı:
432
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
38
Hasar:
38
Hasar:
38
Hasar:
38
Tepme:
16
Tepme:
16
Tepme:
16
Tepme:
16
Tepme:
16
Tepme:
14
Tepme:
14
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
102
Şarjör Kapasitesi:
10
Şarjör Kapasitesi:
13
Şarjör Kapasitesi:
13
Şarjör Kapasitesi:
13
Şarjör Kapasitesi:
13
Şarjör Kapasitesi:
13
Şarjör Kapasitesi:
13
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
Sapma:
10
+ 0

M902

M902
Tec9
Tec9

Tec9

Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
37
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
33
Doldurma Süresi:
30
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
400
Atış Hızı:
432
Atış Hızı:
432
Atış Hızı:
432
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
38
Hasar:
38
Hasar:
38
Hasar:
38
Tepme:
12
Tepme:
12
Tepme:
12
Tepme:
12
Tepme:
12
Tepme:
11
Tepme:
11
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Etkili Menzil:
38
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
94
Hareket Hızı:
99
Hareket Hızı:
99
Şarjör Kapasitesi:
17
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Şarjör Kapasitesi:
22
Sapma:
9
Sapma:
9
Sapma:
9
Sapma:
9
Sapma:
9
Sapma:
9
Sapma:
9
+ 0

Tec9

Tec9

None

Huntsman
Huntsman

Huntsman

Atış Hızı:
44
Atış Hızı:
46
Atış Hızı:
46
Atış Hızı:
46
Atış Hızı:
48
Atış Hızı:
48
Atış Hızı:
48
Hasar:
45
Hasar:
45
Hasar:
45
Hasar:
48
Hasar:
48
Hasar:
48
Hasar:
48
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Hareket Hızı:
99
Hareket Hızı:
99
Hareket Hızı:
99
Hareket Hızı:
99
Hareket Hızı:
99
Hareket Hızı:
103
Hareket Hızı:
108
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Huntsman

Huntsman
Kukri
Kukri

Kukri

Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Atış Hızı:
40
Hasar:
42
Hasar:
42
Hasar:
42
Hasar:
42
Hasar:
42
Hasar:
42
Hasar:
42
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Kukri

Kukri
Machete
Machete

Machete

Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
45
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Hasar:
35
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Hareket Hızı:
96
Hareket Hızı:
96
Hareket Hızı:
96
Hareket Hızı:
96
Hareket Hızı:
96
Hareket Hızı:
96
Hareket Hızı:
96
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Machete

Machete
Knuck
Knuck

Knuck

Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Atış Hızı:
75
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Hasar:
50
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Hareket Hızı:
97
Hareket Hızı:
97
Hareket Hızı:
97
Hareket Hızı:
97
Hareket Hızı:
97
Hareket Hızı:
97
Hareket Hızı:
97
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Knuck

Knuck
Karambit
Karambit

Karambit

Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
66
Atış Hızı:
66
Hasar:
40
Hasar:
40
Hasar:
40
Hasar:
40
Hasar:
44
Hasar:
44
Hasar:
46
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
98
Hareket Hızı:
102
Hareket Hızı:
102
Hareket Hızı:
110
Hareket Hızı:
110
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Karambit

Karambit
Kelebek
Kelebek

Kelebek

Atış Hızı:
45
Atış Hızı:
47
Atış Hızı:
47
Atış Hızı:
47
Atış Hızı:
47
Atış Hızı:
49
Atış Hızı:
49
Hasar:
30
Hasar:
30
Hasar:
30
Hasar:
30
Hasar:
33
Hasar:
33
Hasar:
37
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Hareket Hızı:
101
Hareket Hızı:
101
Hareket Hızı:
101
Hareket Hızı:
106
Hareket Hızı:
106
Hareket Hızı:
110
Hareket Hızı:
110
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Kelebek

Kelebek
Transform
Transform

Transform

Atış Hızı:
60
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
63
Atış Hızı:
66
Atış Hızı:
66
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
34
Hasar:
37
Hasar:
37
Hasar:
39
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
1
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Etkili Menzil:
2
Hareket Hızı:
100
Hareket Hızı:
100
Hareket Hızı:
100
Hareket Hızı:
105
Hareket Hızı:
105
Hareket Hızı:
110
Hareket Hızı:
110
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Transform

Transform
Gölge
Gölge

Gölge

+ 0

Gölge

Gölge
Osmanlı Tokadı
Osmanlı Tokadı

Osmanlı Tokadı

+ 0

Osmanlı Tokadı

Osmanlı Tokadı
Latif
Latif

Latif

+ 0

Latif

Latif
Atmaca
Atmaca

Atmaca

+ 0

Atmaca

Atmaca
Beyzbol Sopası
Beyzbol Sopası

Beyzbol Sopası

+ 0

Beyzbol Sopası

Beyzbol Sopası
Çivili Sopa
Çivili Sopa

Çivili Sopa

+ 0

Çivili Sopa

Çivili Sopa
Fetih Hançeri
Fetih Hançeri

Fetih Hançeri

+ 0

Fetih Hançeri

Fetih Hançeri
İngiliz Anahtarı
İngiliz Anahtarı

İngiliz Anahtarı

+ 0

İngiliz Anahtarı

İngiliz Anahtarı
Satır
Satır

Satır

+ 0

Satır

Satır
Dikiştutmaz
Dikiştutmaz

Dikiştutmaz

+ 0

Dikiştutmaz

Dikiştutmaz
Komando
Komando

Komando

+ 0

Komando

Komando
Pars
Pars

Pars

+ 0

Pars

Pars

None

Flaş Bombası M52
Flaş Bombası M52

Flaş Bombası M52

Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Flaş Bombası M52

Flaş Bombası M52
Sis Bombası TRP90
Sis Bombası TRP90

Sis Bombası TRP90

Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Atış Hızı:
600
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Hareket Hızı:
93
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
Şarjör Kapasitesi:
1
+ 0

Sis Bombası TRP90

Sis Bombası TRP90
C5
C5

C5

+ 0

C5

C5
Flash MX3
Flash MX3

Flash MX3

+ 0

Flash MX3

Flash MX3
MK2
MK2

MK2

+ 0

MK2

MK2
MK3
MK3

MK3

+ 0

MK3

MK3
MX3
MX3

MX3

+ 0

MX3

MX3
Yapışkan Bomba
Yapışkan Bomba

Yapışkan Bomba

+ 0

Yapışkan Bomba

Yapışkan Bomba
İkili Bomba
İkili Bomba

İkili Bomba

+ 0

İkili Bomba

İkili Bomba
İkili C5
İkili C5

İkili C5

+ 0

İkili C5

İkili C5